МҰСАБЕКОВ РАСҰЛБЕК АҚЫЛБЕКҰЛЫ – ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ (ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОР)

Musabekov

1958 жылы 27 қазандатуған.

Білімі – жоғары:

Қазақ химия-технологиялық институты, Механикалықфакультеті, Шымкент қ., (химия өндірісініңмашиналары мен аппараттары), Алматы энергетика институты, Жылуэнергетика факультеті, Алматы қ.,(Жылу электр станциялары, инженер-жылуэнергетик).

техника ғылымдарының кандидаты, энергетика доценті.

Жұмыстәжірибесі:

2009 жылданқазіргі уақытқа дейін – Алматы энергетика жәнебайланыс институты, «Өнеркәсіптікжылуэнергетика» кафедрасыныңмеңгерушісі;

1997-2009 жылдары - Алматы энергетика жәнебайланыс институты, Жылуэнергетика факультетінің деканы;

1991-1997 жылдары– Алматы энергетика жәнебайланыс институты, Жылуэнергетикалыққондырғыларкафедрасыныңассистенті,ағаоқытушысы, доценті;

1988-1991 жылдары– Алматы энергетика жәнебайланыс институты, ғылымиқызметкері, биік таулы жылу қозғалтқыштары зертханасының к.ғ.қ.,ғылымиқызметкер;

1982-1987 жылдары – Алматы энергетика жәнебайланыс институты, Жалпыжылутехникасы кафедрасының тағылымдамашы-зерттеуші, аспирант;

1982 жыл – «Казэнергоналадка» Республикалықмамандандырылғанкәсіпорны – инженер Алматы қ., Жамбыл МАЭС-і ТГМЕ-640 қазанагрегаттың конвективті бөлігін қайтақұружобасыныңқұрылымдаушысы.